Högt GDPR-tryck tvingar Datainspektionen att expandera

En femtioprocentig ökning av personalstyrkan och totalt 49 nya medarbetare under 2018. Ändå klarade Datainspektionen inte av att hantera den störtflod av ärenden och anmälningar som följde efter införandet av den nya EU-gemensamma dataskyddslagstiftningen GDPR. Datainspektionens årsredovisning för 2018 inleder med ett tydligt konstaterande: 2018 var ett speciellt år i tillsynsmyndighetens historia. Under förra året landade över 25 000 ärenden på Datainspektionens bord – mer är tre gånger så många som under hela 2017. Under året la Datainspektionen hela 91 procent av sina totala resurser på GDPR-relaterade ärenden. Men uppenbarligen har de utökade resurserna inte räckt till – i början av 2018 hade man 50 öppna ärenden och i slutet av året hade antalet växt till drygt 4000. Antalet ärenden som betraktades som ”komplicerade” fördubblades också under året, från 400 till 800. En intressant aspekt var att en stor andel, 11 800 av ärendena, var skriftliga förfrågningar från företag och myndigheter som önskade stöd och vägledning kring GDPR – något som tyder på att det fortsatt finns en stor osäkerhet kring den nya lagstiftningen. Till detta kom 8500 telefonsamtal, varav 2300 var klagomål från enskilda individer och lika många utgjordes av privata eller offentliga organisationer som ville anmäla att de råkat ut för personuppgiftsincidenter. Angående det sistnämnda har Datainspektionen tidigare antytt att de märkt av en inte oansenlig överrapportering av incidenter – organisationer väljer med andra ord (på grund av osäkerhet eller okunskap) att ta det säkra före det osäkra och anmäla sig själva, även om det långt ifrån alltid faktiskt handlar om en GDPR-relaterad incident […] källa: binero blogg (publiserad 26 februari, 2019) läs hela artiklen här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment